Martinez-Osorio Pedro Arturo, y Castellanos Tuirán Alexandra Isabel. 2020. «Procesos urbanos. presentación número 6». Procesos urbanos. presentación número 6 6 (6), 1-2. https://doi.org/10.21892/2422085X.471.